X

متناسب‌سازی مستمری‌ها پس از اعمال شایستگی شاغلان

شماره :
43689
یکشنبه 1403/04/17 ساعت 09:25

از پیشنهاد صفحه «متناسب‌سازی مستمری‌ها پس از اعمال شایستگی شاغلان» به دیگران متشکریم.

Enter the email address of the recipient.
HTML is not allowed in this field.
زمان انجام متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت

متناسب‌سازی مستمری‌ها پس از اعمال شایستگی شاغلان

 

زمان انجام متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت در سال ۱۴۰۳ بعد از اعمال شایستگی یا همان اپریزال شاغلان این صنعت خواهد بود.

متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ یکی از پرسش‌های پرتکرار بازنشستگان ارجمند در تیرماه است. ازاین‌رو، تصریح می‌شود زمان انجام متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت بعد از اعمال شایستگی یا همان اپریزال شاغلان این صنعت خواهد بود.

رویکرد این برنامه، دو هدف را دنبال می‌کند: نخست، متناسب‌سازی مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان با حقوق شاغلان این صنعت؛ دوم، با تنظیم سازوکاری خاص که شامل عدد ثابت و درصدی مشخص است، کمک شایانی به مستمری‌های حداقلی شود.

بررسی روند سال‌های اخیر در اعمال اضافات عمومی و متناسب‌سازی، دو نکته را روشن می‌کند؛ نخست اینکه متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان ازنظر زمانی بعد از اعمال شایستگی برای شاغلان انجام شده است که در این سه سال این زمان تقریباً یک تا دو ماه بوده است. دوم اینکه متناسب‌سازی برای بازنشستگان با فرمول عدد ثابت انجام شده تا مستمری‌های کمتر، درصد افزایش بیشتری داشته باشند.

بر این اساس، انتظار می‌رود امسال نیز همین چارچوب زمانی و رویکردی برای متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ اعمال شود.

 

منبع: صندوق های بازنشستگی ،پس انداز و رفاه صنعت نفت

X